Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Uprzejmie informujemy, że Wykonawca Spółka Sanito z początkiem przyszłego tygodnia rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 02.07.2020r.     w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze (obwód łowiecki nr 99)          Wójt Gminy Przeciszów, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze w obwodzie łowieckim nr 99.   Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przeciszów. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.   Do pobrania: Harmonogram polowań – obwód łowiecki nr 99      

  • Od dnia 1 lipca br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie można składać wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Moja Woda”.

  • Mapka z objazdem w rozwinięciu tej wiadomości

  • Przypominamy, że Energy-karta Gminy Przeciszów uprawnia mieszkańców Gminy Przeciszów w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. do wejścia na teren Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w cenie ulgowej wynoszącej 50% wartości biletów ujętych w aktualnie obowiązującym w Parku „Cenniku Indywidualnym” w czasie, gdy Rodzinny Park Rozrywki jest czynny

  • Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

  • Informacja o możliwości podłączania się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Informujemy mieszkańców Przeciszowa objętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV” obejmującym ulice: ul. Jazowa, ul. Boconek, ul. Szkolna, ul. Stroma, ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Cicha, ul. Nawsie, częściowo ul. Krakowska (do potoku Bachórz), ul. Wąska (do potoku Bachórz ), Topolowa (do potoku Bachórz), ul. Kolonia

  • OŚ.6220.1.2019 Przeciszów, dn. 10.07.2020r.   OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30 – 363 Kraków, reprezentowanych przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – Jarosława Ptaka oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego – Eugeniusza Magdę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów”.          Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.        Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na działki ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów oraz działki ewid. nr 1499 i 1500 obręb Stawy Monowskie, gmina Oświęcim           Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.          Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

[1] 2 [3] [4]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia