Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • OŚ.6220.4.2020                                                                            Przeciszów, dn. 07.09.2020r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32 – 602 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K na odcinku od km 1+423,00 do km 2+910,00 w m. Piotrowice gm. Przeciszów i gm. Polanka Wielka”.   Obszar inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1899K w miejscowości Piotrowice, Gmina Przeciszów oraz Gmina Polanka Wielka. W zasięgu oddziaływania inwestycji mieszczą się działki: obręb 0001 Polanka Wielka, gm. Polanka Wielka 225/2, 225/1, 2808/2, 221, 3309, 226, 228/7, 228/21, 3310, 235/2, 228/11, 228/17, 2807, 228/12, 228/3, 228/22, 235/1, 223/6, 3386, 223/4, 228/18, 228/20, 223/9, 223/3, 3442, 228/19 obręb 0002 Piotrowice, gm. Przeciszów 250/3, 251, 3659, 3752, 247/15, 88/12, 3658, 250/8, 88/11, 325/7, 3753, 2958/7, 247/2, 88/13, 247/10, 3751, 255/2, 380/23, 247/19, 247/3, 3756, 247/17, 3754, 380/14, 249/4, 243/5, 318/20, 244, 243/30, 156/14, 243/16, 161/2, 154/6, 157/1, 157/2, 242/17, 158, 243/22, 250/6, 88/10, 243/24, 318/17, 267/9, 325/5, 243/2, 156/13, 156/7, 156/8, 243/29, 318/24, 261/4, 380/12, 319/9, 380/15, 322/1, 2947/11, 76, 319/8, 319/1, 380/18, 259, 258/4, 319/2, 323/1, 323/3, 75, 3631, 66, 65, 381/4, 380/22, 3630, 3450/12, 380/17, 322/2, 2947/12, 260/2, 3656, 256/3, 395/1, 3450/10, 3657, 318/13, 256/4, 267/20, 318/14, 318/16, 255/1, 261/1, 380/5, 319/11, 2959/2, 258/3, 3652, 3653, 3654, 260/1, 380/21, 3655, 318/22, 380/19, 2947/13, 2947/2, 101/3, 99/4, 99/14, 98/3, 100/19, 100/18, 100/14, 99/10, 99/29, 100/16, 99/32, 99/31, 127, 2947/4, 3664, 126/15, 99/16, 2948/2, 100/15, 101/2, 2981/3, 100/2, 128/7, 160/3, 153/9, 2947/14, 156/10, 161/4, 242/15, 163/3, 143/1, 148, 3703, 150, 149, 242/20, 153/6, 154/5, 159, 242/7, 161/3, 241/3, 156/11, 2947/15, 153/5, 242/6, 242/19, 154/4, 168/6, 99/28, 99/24, 134/2, 2952/6, 136/2, 100/17, 99/30, 99/18, 168/5, 99/23, 168/4, 2946/6, 131/3, 135, 147/3, 147/4, 2946/5, 129/2, 126/12, 126/14, 133/3, 3662, 3742/1, 132/5, 320/1, 2264/5, 3191/2, 3191/1, 2264/8, 2258/2, 2261/1, 2264/12, 2258/1, 3189/4, 2147/2, 2264/10, 2264/9, 3620, 2259/4, 2263/4, 2263/3, 2182, 2150/2, 2191, 2150/3, 2259/7, 2196, 2197/11, 2197/20, 3602, 2148/2, 2270/1, 3190, 2270/2, 2180, 3184, 2260, 2129, 3610, 2269/6, 2262, 2265/4, 3181/3, 2197/22, 2197/21, 2194/3, 2269/7, 2264/11, 3189/3, 2147/1, 3181/4, 3181/2, 2197/18, 2197/17, 2192, 2264/1, 2254/5, 3293/1, 2257/20, 2198/22, 3330/2, 3330/1, 2257/17, 2257/29, 2257/12, 2257/19, 2257/18, 2257/13, 2198/25, 2198/24, 2257/23, 2257/24, 2198/5, 3331/2, 2257/22, 2188/4, 3331/1, 2257/21, 2257/10, 2185/1, 2188/3, 2183, 3697, 2259/6, 3607, 2190, 3739, 2259/3, 2263/2, 3696, 2197/19, 2197/16, 3710, 2156/2, 2257/26, 2257/6, 2257/7, 2257/27, 2257/28, 2257/8, 2189, 3605, 2184, 2197/14, 2197/13, 2197/15, 390/2, 41, 49/4, 390/1, 49/7, 49/3, 392/2, 61/5, 386, 3627, 392/1, 3628, 40, 3187, 43/4, 53/2, 3212/1, 2277, 3450/11, 43/3, 2964, 387, 54/2, 44, 42, 68, 383/4, 2947/9, 320/2, 2960, 2947/8, 382/1, 323/2, 381/6, 320/3, 380/11, 3629, 3455, 385, 383/2, 383/3, 64/5, 64/3, 64/4, 384, 393/3, 2981/2, 64/2, 393/4, 3446/1, 3618, 2133/4, 2143/1, 2267/3, 2143/2, 2134/2, 2141, 3615, 2139, 3614, 2134/1, 3619, 2135/2, 2133/3, 2144, 2269/3, 2130, 3611, 2145, 3181/1, 3613, 2131, 3612, 3608, 3609, 2128, 2274, 2307/1, 2137/1, 2278, 3188/2, 3188/1, 3617, 3616, 3446/2, 2137/2, 2136/1, 2136/2, 2307/3, 2268/2, 2267/4, 2135/1, 2272/2, 2267/2, 2317/11, 2272/1, 2138/2, 2138/1, 2127, 2275, 2126, 3738           W związku z tym wyjaśnia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) strony mogą zapoznać się z materiałami oraz składać uwagi i wnioski na piśmie w trakcie trwania niniejszego postępowania, w każdym jego stadium. Czynności powyższych można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów,  ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów,  pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.     Zgodnie z art. 36, w związku z art. 35 § 3 w/w ustawy – ze względu na fakt, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wójta Gminy Polanka Wielka , dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnieniu stronom czynnego udziału w postępowaniu – informuję, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020r. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.   Zgodnie z  art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  Wójt Gminy Przeciszów w dniu 01.09.2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Wójta Gminy Polanka Wielka  o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski  

  • Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ulicy Podlesie i Leśnej w gminie Przeciszów informuje, iż od dnia 14.09.2020 r. (poniedziałek) do czwartku od godz. 7.00 do 18.00 całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Skośną do ulicy Mostowej(obiektu mostowego) z uwagi na wykonywanie układania mas bitumicznych. Przywrócenie przejezdności dla mieszkańców nastąpi w godzinach popołudniowych(wieczornych) po zakończeniu robót. W przypadku trudnych warunków pogodowych termin może ulec zmianie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  • Przeciszów, dn. 11.09.2020 r.   Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów   podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Przeciszów przeznaczonego do oddania w najem Oznaczenie działki Przedmiotem dzierżawy jest część lokalu o powierzchni 4 m2  znajdujący w budynku Urzędu Gminy Przeciszów, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce ewid. 824. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR. UA – tereny zabudowy usługowej – administracja Opis lokalu Przedmiotem najmu jest część lokalu zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie przy ul. Podlesie 1 o powierzchni 4 m2. Informacje o przeznaczeniu do najmu Część przedmiotowego lokalu zostaje wynajęty z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu: 1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa 2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 72,00 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Do kosztów czynszu zostały doliczone należności z tytułu zużytej energii elektrycznej. 3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za  ogrzewanie. 6. Okres najmu lokalu – do 3 lat Warunki zmiany wysokości czynszu Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.   Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2020 r. do 2 października 2020 r. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym. Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Przeciszów, dn. 11.09.2020 r.   Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.   Oznaczenie działki Działka ewid. nr 1210 o pow. 0,2126 ha położona w Przeciszowie. Zgodnie z Księgą Wieczystą Nr KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działka stanowi własność Gminy Przeciszów Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego częściowo PR.42MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, częściowo PR.020KDw – tereny komunikacji drogowej- drogi wewnętrzne, częściowo PR.01KDG1/2 – tereny komunikacji drogowej – klasa główna Opis działki Działka zlokalizowana w Przeciszowie  w obrębie ul. Oświęcimskiej Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Działki zostaną wydzierżawione na cele rolnicze. Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 luty 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późn. zm.). Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2020 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat Warunki zmiany wysokości czynszu Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2020 r. do 2 października 2020 r. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

[1] 2 [3] [4]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia