Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Pełna treść obieszenia do probrania: Obwieszczenie

  • Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. Szczegółowe informacje w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów w rozwinięciu tej wiadomości

  • OŚ.6220.7.2019 Przeciszów, dn. 31.03.2020r.   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach         Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 31.03.2020r. zmiany decyzji znak: OŚ.6220.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Wielki Błękit” i moduł nr 3 na terenie Gminy Przeciszów, znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 29.08.2019r.  W związku ze zmianami projektowymi zaistniała konieczność zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego aktualna nazwa to: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” na terenie gminy Przeciszów.   Park rozrywki - moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów na działkach  ewidencyjnych nr: 2606/2, 2607/5, 2607/7, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2633/43, 2633/47, 2633/48, 2633/50, 3935, 2606/1, 3933, 2582/1, 2582/2, 2583, 2633/46. Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem: Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki znajdujące się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne: w gminie Przeciszów: 2607/6, 2633/37, 2633/45, 2633/44, 2606/3, 2573/3, 2576/4, 2577, 2578, 3934, 2604, 2605, 2633/45, 2633/49, 2633/38, 2612/3, 2611/3, 2610/3, 2608/3, 2607/3, 2612/4, 2613/3, 2614/3, 2614/4, 2613/4, 2633/7, 2633/6, 2604, 2584, 2585, 2586, 2572, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2550, 2564, 2565, 2566, 2567, 2574, 2575, w gminie Zator: obręb 1: 196/1, 196/2, 257/3, 195/5, 195/6, 199/1, 199/2,208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1. 211/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4,224/3, 224/4.           Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  strony mogą  zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 207, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.         Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.         Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.207 w godzinach pracy Urzędu.

[1] [2] [3] 4

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia