Gmina Przeciszów położona jest w powiecie oświęcimskim. Część północna obszaru leży w Kotlinie Oświęcimskiej, część południowa na terenie Pogórza Śląskiego. Północną granicę gminy stanowi koryto Wisły. Przeciszów leży przy drodze krajowej nr 44 Gliwice - Kraków.


   Gmina usytuowana jest w obrębie Makroregionu Kotliny Oświęcimskiej, w której wyróżnione są dwa mezoregiony:

1. W części północnej - Dolina Górnej Wisły
2. W części południowej - Pogórze Wilamowickie.


   Pod względem ukształtowania terenu w gminie wyróżnić można dwie formy tj. płaską (nizinna) podnoszącą się ku południowi systemem 2 teraz holoceńskich (zalewowa i nadzalewowa), oraz wysoczyznową o falistej wierzchowinie Pogórza Wilamowickiego. Terasa zalewowa (łęgowa) ograniczona wałami leży na wysokości 220 - 230 m n.p.m., natomiast terasa nadzalewowa to bardzo rozległa równina urozmaicona systemem rowów starorzecza Wisły z nowym elementem krajobrazu jakim jest Kanał "Wiała". W obrębie tego poziomu występują lokalne tereny podmokłe i zabagnione.


   Południowa część gminy Przeciszów, należąca do Pogórza Wilamowickiego, posiada charakter falisty o wierzchowinie wyniesionej do 280 - 290 m n.p.m. Najwyżej wyniesiony punkt leży na wysokości 289,2 m n.p.m. (Granica Głębowska), a najniżej położony punkt występuje na wysokości 221,3 m n.p.m. (Ojcowizna).
   Obszar gminy stanowi przejście od tarnowskiej do podkarpackiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej i leży w dolnej partii umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego.


      Najbardziej urozmaicony obszar pod względem rzeźby i krajobrazu występuje w części środkowej i południowej gminy. Obszar ten charakteryzuje się wyrównanymi, szerokimi garbami oraz pojedynczymi wzgórzami, które są rozcięte siecią wąskich, głębokich i nieckowatych dolin deluwialnych.
   Na terenie terenie gminy stwierdzono podczas badań florystycznych występowanie 9 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą. Najliczniej reprezentowanym jest grzybieńczyk wodny. Pozostałe to: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, kruszczyk szerokolistny, orzech wodny-kotewka, salwinia pływająca, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny i wawrzynek wilcze łyko.

   Z punktu widzenia walorów przyrodniczych na terenie gminy na uwagę zasługuje:

 Zadrzewienie cmentarza w Przeciszowie złożone z układu alejowego i szpalerowego, żywotnika zachodniego. Niektóre egzemplarze są dorosłe i posiadają charakter semipomnikowy.

   Przy trasie Zator-Przeciszów znajduje się osobliwy pomnik przyrody - aleja lipowa. Tworzące ją drzewa liczą ponad 25 lat.


   W gminie Przeciszów występują pomniki przyrody jako pojedyncze drzewa lub ich zgrupowania. Największe zgrupowanie drzew-pomników przyrody na skarpie drogi do Piotrowic - jest to grupa 5 dębów szypułkowych. Pozostałe drzewa-pomniki przyrody (również dęby szypułkowe) zlokalizowane są pojedynczo na terenie RSP Przeciszów. Najokazalszym drzewem o charakterze pomnika przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 585 cm, rosnący przy ulicy Szkolnej.
   Z przeglądu i oceny 147 drzew przeprowadzonej w II połowie 1999 roku do ochrony pomnikowej wytypowano 21 egzemplarzy. W grupie tych drzew znajduje się 14 dębów szypułkowych, 5 lip drobnolistnych i 2 jesiony wyniosłe. Ponadto wytypowano 18 egzemplarzy drzew semipomnikowych, które w przyszłości mogą być objęte ochroną prawna. Są to głównie: dęby szypułkowe, klony zwyczajne, lipy drobnolistne, kasztanowce białe i grab pospolity.

Ogłoszenia