HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2017 (kliknij) dodano (29.12.2016)

 

Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych oraz zużytych opon w 2017r. (dodano 18.08.2017)

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2017r. (dodano 18.08.2017

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują NOWE STAWKI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

 

 Odbiór odpadów remontowo budowalnych dodano (20.05.2016)

 


 

 

Informacja o reklamacjach nieodebranych odpadów.

 


  

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeciszów

 

Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Analiza stanu gospodarki za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2015 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2014 rok

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (lata 2012-2015)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2016)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2017)

 


 

Dokumenty do pobrania:

 

- Nowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów


- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

- BROSZURA INFORMACYJNA Z ZASADAMI SEGREGACJI ŚMIECI (kliknij)

 


 

Zasady gospodarowania odpadami

Uchwały związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (pobierz)

- Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 29 września 2015r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeciszów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeciszów

               W ramach podjętych uchwał stawki opłaty przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i wynosi 7,00 zł/mieszkańca/miesiąc (odpady selektywne i zmieszane) natomiast w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów i wynosić ona nadal będzie 12,00 zł zł/mieszkańca/miesiąc (odpady tylko zmieszane).

Nie uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal naliczana ona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

  Opłata miesięczna

=

liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

x

stawka opłaty

 
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie dalej uiszczana kwartalnie.

  Opłata      kwartalna

  =

 opłata miesięczna

  x

  3

   

 Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

       Od 1 kwietnia 2014 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja wysyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania, w związku, z czym w przypadku gdyby właściciel nieruchomości z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymał informacji o wysokości opłaty nie zwalnia go to z obowiązku jej uiszczenia. W takich przypadkach należy uiścić opłatę w wyliczonej w deklaracji wysokości w terminach wskazanych powyżej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przeciszów nr 13 8136 0000 0021 0698 2000 0010.

        Jednocześnie przypominamy, że każdorazowo nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Przeciszowie w następujących poniżej przypadkach i terminach:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (Jeżeli nieruchomość była wcześniej niezamieszkana – nikt tam nie przebywał, a następnie ktoś na niej zamieszkał np. rodzina wprowadziła się do nowo wybudowanego domu, wtedy należy złożyć deklarację dla tej nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać bez względu na wymogi prawne, jakie musi spełnić budynek, aby go użytkować);
  • 14 dni od zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przede wszystkim, gdy zmienia się liczba zamieszkałych osób, a także gdy zaprzestano selektywnej zbiórki odpadów, a taki fakt został wcześniej zadeklarowany).

      


Zasady selektywnej zbiórki

 W przypadku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości ponosi niższe koszty związane z zagospodarowaniem odpadów (7,00 zł/Mieszkańca/miesiąc a nie 12,00 zł/Mieszkańca/miesiąc). To czy na danej nieruchomości będą segregowane odpady czy nie właściciel nieruchomości deklaruje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której będzie naliczana opłata. Jeżeli dany właściciel nieruchomości deklaruje selektywna zbiórkę odpadów, musi pamiętać, że należy to robić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów. W związku, z tym należy wiedzieć jak to robić.

 Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów poszczególne rodzaje odpadów i przekazywanie ich odbiorcy na zasadach tam wskazanych.

Selektywnie (oddzielnie) należy zbierać następujące rodzaje odpadów:

 1) Papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) przeterminowane leki,

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pestycydy, itd.),

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlano – remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tapety, tynki, okleiny, itp.

12) zużyte opony.

        Pozostałe wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią odpady zmieszane i należy je gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Zgodnie z ustawą i regulaminem właściciele nieruchomości sami we własnym zakresie wyposażają nieruchomość w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Należy pamiętać że zgodnie z wymogami regulaminu, ma być to pojemnik co najmniej o pojemności 110 l lub większy. Przy czym pojemniki o pojemnościach 120 l i więcej  muszą być wyposażone w system jezdny (koła), ułatwiający jego transport. Należy także pamiętać, że nieruchomość należy wyposażyć w taką ilość pojemników, aby była ona wystarczająca do gromadzenia wszystkich wytwarzanych na nieruchomości odpadów komunalnych.

 Odpady wyselekcjonowane takie jak:

1)         szkło,

2)         papier,

3)         tworzywa sztuczne,

4)         opakowania wielomateriałowe,

5)         metale

będą odbierane od mieszkańców co  miesiąc. Odpady takie należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach o odpowiedniej kolorystyce:

żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

czerwony - metal

biały – szkło bezbarwne; szkło kolorowe

niebieski – papier.

Wszystkie worki do selektywnej zbiorki będą bezpłatnie  dostarczane mieszkańcom przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów.

 Odpady zielone gromadzone w brązowych workach będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji tylko raz w miesiącu w okresie od maja do sierpnia.

       Zgodnie z definicją ustawową przez odpady zielone należy rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów. W związku z tym, mieszkańcy będą mogli oddawać np. skoszoną z ogrodu trawę, gałęzie z przycinanych drzew, zgrabione liście.

 Odpady takie jak:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- zużyte baterie i akumulatory samochodowe,

- chemikalia,

- przeterminowane lekarstwa,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

będą odbieranie od mieszkańców podczas prowadzonej zbiórki 1 raz w roku.

        Harmonogram odbioru, czyli terminy w których będą odbieranie odpady komunalne zmieszane w pojemnikach i segregowane w workach będą podane mieszkańcom w terminach późniejszych w sposób zwyczajowo przyjęty. Terminy te zostaną ustalone z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą i podane mieszkańcom poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przeciszów (www.przeciszow.pl).

 Zgodnie z zapisami regulaminu dopuszcza się:

  1. kompostowania odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, przy czym przydomowy kompostownik lub pryzmę kompostową nie należy sytuować w odległości mniejszej niż 2 m od granicy nieruchomości,
  2. spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza instalacjami i urządzeniami do tego przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnych przepisów.

        Wykonawca usługi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązany jest kontrolować odbierane od mieszkańców odpady. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (znaczący udział odpadów, które powinny być zbierane selektywnie w odpadach zmieszanych) podmiot ten zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy. W przypadku zdeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki i stwierdzeniu braku jej prowadzenia Wójt Gminy wyda stosowną decyzję o podwyższeniu opłaty za odbierane odpady (w chwili obecnej z 7,00 do 12,00 zł).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości chce sam zrezygnować z prowadzenia selektywnego zbierania, przy czym wcześniej zadeklarował selektywne zbieranie w deklaracji, jest zobowiązany w terminie 14 dni od zaprzestania selektywnego zbierania do złożenia korekty deklaracji w Urzędzie Gminy, na podstawie której Urząd wyliczy opłatę za gospodarowanie odpadami w oparciu o wyższą stawkę.

Ogłoszenia