W dniu 2 grudnia 2019r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XII/78/19 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

 Od 1 stycznia 2020 r. będzie ona wynosić:

-  26 zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie na osobę dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Osoby, które będą chciały zadeklarować kompostowanie bioodpadów będą musiały złożyć w 2020r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2020 (kliknij) dodano (23.12.2019).XLSX

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2020 (kliknij) dodano (15.01.2020).PDF

 


 

 

 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

 

 Odbiór odpadów remontowo budowalnych

 


 

 

Informacja o reklamacjach nieodebranych odpadów.

 


  

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeciszów

 

Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Analiza stanu gospodarki za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2015 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2014 rok

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (lata 2012-2015)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2016)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2017)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2018)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2019)

 

Zasady gospodarowania odpadami

 

Uchwały związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr XII//78/19  Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

-  Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (pobierz)

- Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXXIII/187/17 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 8 listopada 2017r..  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXXIII/186/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeciszów

               W ramach podjętych uchwał stawki opłaty przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i wynosi 12,00 zł/mieszkańca/miesiąc (odpady selektywne i zmieszane) natomiast w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów i wynosić ona nadal będzie 17,00 zł zł/mieszkańca/miesiąc (odpady tylko zmieszane).

Nie uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal naliczana ona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

  Opłata miesięczna

=

liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

x

stawka opłaty

 
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie dalej uiszczana kwartalnie.

  Opłata      kwartalna

  =

 opłata miesięczna

  x

  3

   

 Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

       Od 1 kwietnia 2014 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja wysyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania, w związku, z czym w przypadku gdyby właściciel nieruchomości z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymał informacji o wysokości opłaty nie zwalnia go to z obowiązku jej uiszczenia. W takich przypadkach należy uiścić opłatę w wyliczonej w deklaracji wysokości w terminach wskazanych powyżej.

        Jednocześnie przypominamy, że każdorazowo nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Przeciszowie w następujących poniżej przypadkach i terminach:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (Jeżeli nieruchomość była wcześniej niezamieszkana – nikt tam nie przebywał, a następnie ktoś na niej zamieszkał np. rodzina wprowadziła się do nowo wybudowanego domu, wtedy należy złożyć deklarację dla tej nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać bez względu na wymogi prawne, jakie musi spełnić budynek, aby go użytkować);
  • 14 dni od zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przede wszystkim, gdy zmienia się liczba zamieszkałych osób, a także gdy zaprzestano selektywnej zbiórki odpadów, a taki fakt został wcześniej zadeklarowany).

      


AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia