Strona główna Odpady komunalne Zwolnienia z opłat za gosp. odpadami komunalnymi

Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

       Uchwałą nr V/2/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Rada Gminy Przeciszów wprowadziła zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i, których dochód nie przekracza:

 

 1. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. 514 zł na osobę w gospodarstwie domowym, (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty niezbędne jest dołączenie do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownego oświadczenia właściciela nieruchomości o wysokości dochodu (wzór do pobrania poniżej) oraz dokumentów i dowodów potwierdzających dochód (wzór zaświadczenia o osiągniętym dochodzie z zakładu pracy do pobrania poniżej).

 

       Za dochód, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

 Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 

Wzór oświadczenia właściciela nieruchomości o wysokości dochodu

Wzór zaświadczenia o osiągniętym dochodzie


 

 

 

Ogłoszenia