Strona główna Informacje na temat planowanej inwestycji pn. :Budowa kopalni w Przeciszowie”

Informacja Wójta i Rady Gminy Przeciszów

Planowana budowa kopalni w Przeciszowie wywołuje wiele dyskusji i emocji wśród naszego społeczeństwa w zakresie wpływu tej inwestycji na warunki życia mieszkańców, środowisko, sprawy społeczno-gospodarcze. Chcieliśmy przedstawić Państwu informację o dotychczasowych działaniach podjętych przez  Wójta  i  Radę Gminy oraz planach na najbliższe kilka miesięcy. Wskazujemy również na szanse/korzyści oraz obawy/zagrożenia, wiążące się z powstaniem takiego zakładu. Czynniki te uwzględniamy w naszych działaniach, analizach i decyzjach.

Realizacja wspomnianej na wstępie inwestycji musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej normy środowiskowe i techniczne oraz uwzględniać interesy mieszkańców. Naszym zdaniem planowana budowa kopalni jest działaniem prorozwojowym i ogromną szansą na polepszenie warunków funkcjonowania społeczności lokalnej w każdej niemal sferze.
 

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA:

 • Przeprowadzono konsultacje społeczne, spotkania informacyjne na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach
 • Uchwalono zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przeciszów umożliwiające prowadzenie dalszych prac planistycznych
 • Odbyło się spotkanie radnych gminy z przedstawicielami Stowarzyszenia „Rozwój Tak - Kopalnia Nie”
 • Odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na temat działań w zakresie zatrudnienia, zmniejszenia bezrobocia, programów przekwalifikowania i dokształcania związanych z kopalnią
 • Odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy w Ministerstwie Środowiska z udziałem Głównego Geologa Kraju w sprawie procedury uzyskiwania przez inwestora koncesji, pozwoleń, ustalenia filarów ochronnych, ochrony powierzchni i ujęć wodnych  
 • Uwzględniono problematykę planowanej budowy kopalni w Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2015-2020 oraz Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2014-2020
 • Utrzymywanie stałego roboczego kontaktu i współpracy z inwestorem firmą Kopex-Ex-Coal

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przeciszów
 • Podpisanie porozumienia z inwestorem gwarantującego realizację zobowiązań wobec gminy dotyczących m.in. preferencji dla mieszkańców gminy w zakresie zatrudnienia, cen węgla, siedziby zakładu, ustanowienia filarów ochronnych, ochrony ujęć wodnych, uczestnictwa w rozwoju infrastruktury
 • Podjęcie rozmów oraz decyzji w sprawie zlecenia niezależnych ekspertyz dotyczących wpływu kopalni na środowisko, sprawy społeczno-gospodarcze, warunki życia mieszkańców
 • Uchwalenie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przeciszów
 • Podjęcie rozmów oraz decyzji w sprawie zatrudnienia firmy doradczej do pomocy w kontaktach z inwestorem
 • Spotkanie z kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie lokalnego rynku pracy i działań w zakresie przygotowania kadry i zatrudnienia w kopalni
 • Spotkanie konsultacyjne z władzami innych gmin, na terenach, których planowane jest uruchomienie wydobycia węgla celem uzgodnienia wspólnych działań wobec inwestora
 • Utworzenie na stronach internetowych gminy stałej zakładki informacyjnej w sprawie podejmowanych działań związanych z planowaną budową kopalni
 • Spotkania konsultacyjno – informacyjne z organizacjami i grupami społecznymi w sprawie planowanej inwestycji

 

SZANSE I KORZYŚCI

 • Zwiększenie dochodów dla gminy, szybszy rozwój, większe możliwości realizacji istotnych zadań –siedzibą przedsiębiorstwa prowadzącego kopalnię będzie Przeciszów, co zagwarantuje wpływy z tytułu podatków i opłat eksploatacyjnych, inwestor szacuje je na ok. 12 mln zł rocznie, nasze szacunki to około 10 mln zł. Ostateczna wysokość wpływów będzie zależeć od wielu różnych czynników
 • Nowe miejsca pracy i zmniejszenie bezrobocia – planowane jest zatrudnienie ok. 1300 pracowników, obecnie w gminie jest 165 bezrobotnych /stan na 30.06.15/, wg. zebranych przez inwestora ankiet ok. 320 mieszkańców naszej gminy jest zainteresowanych pracą w kopalni a spółka zapewnia pierwszeństwo w ich zatrudnianiu, zapewniona będzie stabilna praca dla 2 pokoleń
 • Perspektywy dla młodych - ograniczenie emigracji zarobkowej młodego pokoleniapraca na miejscu, więcej czasu dla rodziny, podatki do naszej gminy, wzrost kwalifikacji, stypendia górnicze fundowane przez inwestora dla uczniów i studentów, wzrost liczby mieszkańców, zatrzymanie spadku liczby dzieci w szkołach -bardzo ważne przy obecnym niżu demograficznym i starzejącym się społeczeństwie
 • Wzrost przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój nowych firm w otoczeniu kopalniocenia się, że na każde miejsce pracy w kopalni przypadają 3-4 dodatkowe miejsca pracy w infrastrukturze wokół takiej inwestycji
 • Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych   – inwestor deklaruje ich współfinansowanie
 • Rozwój połączeń komunikacji lokalnejlepsze połączenia samochodowe i kolejowe z okolicznymi miastami
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowegowydobyta skała może być gospodarczo wykorzystana do budowy i umocnienia wałów, robót drogowych itp.
 • Wzrost zainteresowania okolicznymi terenami nieobjętymi eksploatacją - miejsce pod budownictwo indywidualne, sferę usług, wzrost cen nieruchomości /budynki, grunty/
 • Możliwość korzystania przez mieszkańców z infrastruktury kopalnisieć światłowodowa, elektryczna, ratownictwo medyczne itp.
 • Wzrost znaczenia Przeciszowa, promocja gminy w Polsce i za granicą 
 • Utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowanie działalności rolniczej
 • Preferencyjne ceny sprzedaży węgla dla mieszkańców i pracowników – węgiel na miejscu
 • Rozwój infrastruktury handlowej i usługowej, transportu kolejowego i drogowego – udział inwestora
 • Wzrost dochodów własnych gminy umożliwi obniżenie podatków oraz innych opłat dla mieszkańców

OBAWY I ZAGROŻENIA

 • Szkody górnicze w budynkach mieszkalnych oraz infrastrukturze – nie da się całkowicie ich wykluczyć pomimo braku wydobycia pod terenami zabudowanymi z nielicznymi wyjątkami, konieczna inwentaryzacja stanu technicznego zabudowań, filary ochronne z zakazem wydobycia pod skupiskami domów, odszkodowania dla właścicieli lub wykup nieruchomości
 • Szkody górnicze na terenach niezamieszkałych – eksploatacja planowana pod polami, lasami, nieużytkami, ryzyko wystąpienia zapadnięć i obniżeń terenów rolniczych
 • Wzmożony ruch samochodowy podczas budowy i eksploatacji – nasilony ruch na lokalnych drogach, wzrost hałasu, pomimo wywozu węgla głównie koleją, konieczna droga technologiczna do wywozu skały, kierowanie ruchu na drogi w terenie o mniejszej gęstości zabudowy
 • Zabezpieczenie ujęć wody dla mieszkańcówtereny przyszłej eksploatacji obejmują obszar wodonośny, konieczne badania i ekspertyzy oraz zapewnienie gwarancji nieprzerwanych dostaw wody poprzez budowę przez inwestora nowych studni głębinowych oraz zabezpieczenie istniejących.

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia