PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wymagane dokumenty:

Złożenie deklaracji DT-1 z załącznikami.

Formularze do pobrania:

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

Opłaty:

----

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji.

Forma załatwienia sprawy:

Wprowadzenie lub wykreślenie z ewidencji podatkowej

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego podatnik ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów.

Uwagi:

Właściciel

 

W przypadku:

 

- nie złożenia deklaracji w terminie zastosowane zostaną przepisy art. 54 ustawy karno skarbowej,

 

- nie wpłacenia podatku w terminie zastaje wszczęta egzekucja zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia