Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

WYDAWANIE DECYZJI O ZASTOSOWANIU ULG PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej wraz z uzasadnieniem ubiegania się o ulgę.

 

Załączniki potwierdzające sytuację finansową podatnika w roku bieżącym lub poprzednim ora inną okoliczność, na którą podatnik powołuje się w podaniu:

 

- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ZUS (wnioskodawcy, małżonka oraz osób wspólnie zamieszkałych – pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),

 

- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego (wnioskodawcy, małżonka oraz osób wspólnie zamieszkałych – pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),

 

-rachunki ponoszonych kosztów za media (czynsz, prąd, woda, gaz, kontenery)

 

- zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotnego,

 

-potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki)

 

- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę,

 

- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

 

Jeżeli ubiegający się o ulgę podatnik jest przedsiębiorcą, udzielenie ulgi w spłacie podatków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291)

 

- formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej

 

-inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

Formularze do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie

Opłaty:

---------

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc,w przypadku skomplikowanych spraw do 2 miesięcy

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów.

Uwagi:

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Wniosek bez uzasadnienia lub nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Nie ma możliwości umorzenia podatku

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia