Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wymagane dokumenty:

Posiadacze pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony mają obowiązek rokrocznie składać deklarację na podatek od środków transportowych. Dokonać tego należy najpóźniej do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od momentu zmiany w zakresie posiadanych środków transportowych. Wysokość stawek, mieszczącą się w granicach określonych ustawowo, rokrocznie uchwalana jest przez Radę Miejską w Zatorze. W przypadku zbycia pojazdu wymagana jest kserokopia umowy sprzedaży bądź kserokopia faktury.

Formularze do pobrania:

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

Opłaty:

--

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia się strony, najpóźniej do 7 dni od zgłoszenia

Forma załatwienia sprawy:

Wykreślenie z ewidencji podatników i pojazdów

Tryb odwoławczy:

--

Uwagi:

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach : wyrejestrowania pojazdu, wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. W przypadku zminay właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia