Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-leśny

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH  WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO-LEŚNY

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające nabycie lub zbycie prawa własności; akt notarialny, zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w sprawie zmian w rejestrach gruntów i budynków.

Formularze do pobrania:

Druki informacji i deklaracji podatkowej.

Opłaty:

------

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro – pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja. W przypadku wpłacania podatku po terminie jego płatności, do kwoty wymaganego podatku należy doliczyć odsetki za zwłokę liczone od terminu płatności do dnia wpłaty.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów.

Uwagi:

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 

- właścicielami lasów,

 

- posiadaczami samoistnymi lasów,

 

- użytkownikami wieczystymi lasów,

 

- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie PGL Lasy Państwowe, oraz wchodzących w skład ZWRSP, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych AWRSP i Lasów Państwowych.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

W przypadku:

 

- nie złożenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego zostaną zastosowane przepisy karno-skarbowe,

 

- niezapłacenia podatku w terminie zostanie wszczęta egzekucja.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia