Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-nieruchomość

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO-NIERUCHOMOŚĆ

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające nabycie lub zbycie prawa własności; akt notarialny, zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w sprawie zmian w rejestrach gruntów i budynków.

Formularze do pobrania:

- Druk informacji podatkowej

- Druk deklaracji podatkowej.

Opłaty:

-------

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja. W przypadku wpłacania podatku po terminie jego płatności, do kwoty wymaganego podatku należy doliczyć odsetki za zwłokę liczone od terminu płatności do dnia wpłaty.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść  w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów

Uwagi:

Obowiązek podatkowy:

 

Ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

 

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem,

 

- są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części,

 

- są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz AWRSP, jeżeli posiadanie wynika z zawartej umowy albo z ustanowionego zarządu.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

Podstawa opodatkowania:

 

-dla gruntów-powierzchnia,

 

-dla budynków lub ich części-powierzchnia użytkowa,

 

-dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

W przypadku:

 

-nie złożenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości zostaną zastosowane przepisy karno-skarbowe

 

-nie zapłacenia podatku w terminie zostanie wszczęta egzekucja.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia