Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-rolny

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO-ROLNY

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające nabycie lub zbycie prawa własności; akt notarialny, zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w sprawie zmian w rejestrach gruntów i budynków.

Formularze do pobrania:

Druki informacji i deklaracji podatkowej.

Opłaty:

--------------

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja. W przypadku wpłacania podatku po terminie jego płatności, do kwoty wymaganego podatku należy doliczyć odsetki za zwłokę liczone od terminu płatności do dnia wpłaty

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów.

Uwagi:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,

- posiadaczami samoistnymi gruntów,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

· wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego,

· jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład ZWRSP lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

 

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

 

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 

- dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

 

- dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

W przypadku:

 

-niezłożenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego zostaną zastosowane przepisy karno-skarbowe,

 

- niezapłacenia podatku w terminie zostanie wszczęta egzekucja.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia