ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM

Wymagane dokumenty:

-

Formularze do pobrania:

----

Opłaty:

--------------------

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Forma załatwienia sprawy:

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia.

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

Zwalnia się od podatku rolnego:

 

1. użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

 

2. grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją- w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,

 

3. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha,

 

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

 

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

 

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

 

4. grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

 

5. grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia- na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,

 

6. grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (wniosek w załączeniu),

 

7. użytki ekologiczne,

 

8. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,

 

9. grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.

 

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia , jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

 

Zwolnienie z ulgi z tytułu nabycia gruntów z ZWRSP w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

 

Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

 

Rada Gminy określa, w drodze uchwał, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia