Strona główna Odpady komunalne Informacje o odbiorze odpadów komunalnych Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2016)

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Przeciszów w 2016r.:
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
Umowa zawarta została na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (w 2015r.)

 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

 

 

 

 

RIPOK

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 304, 34 – 123 Chocznia

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 07

Opakowania ze szkła

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

 

Składowisko Chocznia, ul. T. Kościuszki 304, 34 – 123 Chocznia

17 01 01

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 07

 

Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

Biosystem S.A., ul. Fabryczna 5, 32 – 540 Bolęcin

 

 

 

 

 

Elektrozłom Sp. z o.o., 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 1

20 01 36

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych Zygmunt Pacanowski, ul. Mrozowa 9a, 31 – 752 Kraków

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

„Jurand” J. Brańka, A. Krupka S.J., ul. Legionów 24, 34 – 100 Wadowice

 

 

16 01 03

Zużyte opony

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o., ul. Dymarek 7, 31 – 983 Kraków

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Nadwiślańska 36, 32 – 600 Oświęcim

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 


Osiągnięte przez Gminę Przeciszów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2015 roku wymagane poziomy:

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,8 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

 Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Stacjonarny Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  - prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

i usytuowany jest w Choczni przy ul. T. Kościuszki 304.
 

Punkty mobilne:

 

  1. Mobilny Punkt Odbioru Odpadów Niebezpiecznych  (zbiórka 1 x w roku)

Powyższe odpady odbierane są przez podstawiony samochód z obsługą w wyznaczonych do tego celu  miejscach i ustalonych wcześniej terminach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

 Dom Ludowy ul. Leśna 14

Przeciszów

parking przy cmentarzu

Piotrowice

parking przy cmentarzu

 

 

  1. Zużyte opony (zbiórka 1 x w roku)

Powyższe odpady zbierane są do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach i ustalonych wcześniej terminach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

przy kontenerze na odpady zielone
(w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej)

Przeciszów

parking przy cmentarzu

Piotrowice

zakole przy ul. Lipowej
(przy skręcie na ul. Wrzosową)

 

 

  1. Odpady zielone

Odpady zielone gromadzone w brązowych workach są odbierane bezpośrednio sprzed posesji tylko raz w miesiącu w okresie od maja do sierpnia.

 

  1. Odpady remontowo – budowlane

Powyższe odpady zbierane są przez cały rok do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Przeciszów, Las

teren Kółka Rolniczego w Przeciszowie, ul. Sosnowa 6

Piotrowice

baza Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Andrychowskiej

 

 

  1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zbiórka 1 x w roku)

      Powyżej wymienione odpady zbierane  są systemem objazdowym w formie tzw. wystawki w ustalonych wcześniej terminach.

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
Zbiórka w/w sprzętu odbywa się 1 raz w roku w systemie objazdowym w formie tzw. wystawki w ustalonych wcześniej terminach.

 

 

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia