WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Wymagane dokumenty:

Podanie.

Formularze do pobrania:

- Podanie o wydanie zaświadczenia.

- Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

- zaświadczenie o nie zaleganiu oraz o zobowiązaniach spadkodawcy 21 zł

- od pozostałych zaświadczeń 17 zł

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

7 dni

Forma załatwienia sprawy:

W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy- zaświadczenie, w przypadku odmowy wydania zaświadczenia- postanowienie, na które służy zażalenie.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia służy  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Obowiązek zapłaty ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli dokonują czynności objętych opłatą skarbową. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą wniesienia podania (odwołania).

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej  :

 

Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia w sprawach:

 

-          alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 

-          ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej,

 

-          zatrudnienia, zaświadczeń socjalnych,

 

-          nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

 

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 

-          urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

 

-          osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów.

 

 

 

W przypadku zaświadczenia o zobowiązaniach spadkodawcy wymagane jest postanowienie sądu o nabyciu spadku.

 

Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikającego z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

 

 

 

O formie zaświadczenia decyduje organ je wydający. Organ administracji nie ma obowiązku potwierdzenia danych na formularzach opracowanych przez podmiot ubiegający się o wydanie zaświadczenia.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia