INFORMACJA

 z realizacji   inwestycji  na terenie Gminy Przeciszów    w 2017r.                             

 

I. Remont ul. Porzeczkowej  na długości 176m (etap I ,II )  - 53 995,39zł.

 Remont został wykonany  od  ul. Słonecznej z wykonaniem podbudowy   z klińca gr.23cm oraz nawierzchni asfaltowej gr. 7cm z remontem poboczy.

 

II Remont drogi do pól –ul. Borkowa w Przeciszowie  ( 550m ) - 199 345,76zł.

 

  

  Remont obejmował całą długość ul. Borkowej tj 550m wraz z nawierzchnią  na  

  moście   Morgackim, do połączenia z ul. Jazową.  W zakres remontu wchodziło poszerzenie jezdni do 4m, odtworzenie poboczy  po obu  stronach jezdni.  Nawierzchnia została wykonana z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 7cm. Inwestycja została dofinansowana ze środków funduszy ochrony gruntów rolnych  w kwocie    60 000,00zł.       

            

 

III. Remont drogi gminnej ul. Kasztanowa  w Piotrowicach  w  km 0+ 963,58  do km 2+ 232,34 - 2 131 714 ,62zł.

     

      W  zakres remontu wchodziło poszerzenie jezdni do 5m, remont poboczy po obu stronach jezdni , remont zjazdów  z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, remont przepustów   w ilości 3 szt ( fi 300, fi 400) .  wloty i wyloty  przepustów zostały zabudowane ściankami czołowymi , wykonano bariery  ochronne stalowe przy przepustach. Nawierzchnia została wykonana z  betonu asfaltowego  g. 12cm.

      Inwestycja została dofinansowana z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 1 056 189,00zł.

 

IV. Rozbudowa  oświetlenia  drogowego ul. Przyrębskiej w Przeciszowie.        -19 721,93zł.

     

       Zakres robót obejmował wykonanie odcinka napowietrznej sieci oświetlenia drogowego ( działki nr 215 , 216 ) ,  o  długości 241m  , na słupach betonowych  w ilości 6szt  wraz z montażem opraw z lampami ledowymi w ilości 2 szt.

 

V.  Szkoła Podstawowa ul. Podlesie

- Remont elewacji szkoły wraz przewiązką i salą gimnastyczną oraz wymianą  rynny na Sali gimnastycznej od strony północnej -131 571,00zł.

 

 

 Zakres robót obejmował częściowo  wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego , częściowo farbą silikonową oraz częściową wymianę parapetów,   rynny nie południowej wraz z częściową wymianą parapetów , wymianą rynny na Sali gimnastycznej na odcinku28m , wymianą drzwi do   mieszkań.

VI. Boisko Piotrowice  

 Budowa kompleksu Rekreacyjnego w Piotrowicach                                  - 183 729,32zl.

   Zakres robót obejmował wykonanie kortu tenisowego oraz boiska    Wielofunkcyjnego.

   W zakres robót wchodziła budowa boiska o powierzchni 416m2 z  nawierzchnią  poliuretanową , oraz kort tenisowy o powierzchni 264m2  z    nawierzchnia z mączki ceglanej.

 

VII. Cmentarz Piotrowice             

 Remont ogrodzenia cmentarza – etap VI   ( od strony północnej)   --24 399,87zł.

 

 

    Zakres robót obejmował remont ogrodzenia na długości 60m .  W zakres remontu wchodziło wykonanie tynku żywicznego na ścianach  cokołów  i słupkach wraz z osadzeniem i pomalowaniem farbami  emulsyjnymi nakryw   betonowych i daszków. 

 

Ogłoszenia