Strona główna RODO Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Gminy Przeciszów w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli/osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpowodziowej.

2. Monitoring wizyjny obejmuje zewnętrzne wejście główne do budynku Urzędu Gminy Przeciszów przy ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, a także część placu parkingowego wraz z drogą krajową nr 44 i częścią chodnika publicznego oraz z część drogi powiatowej – ulica Podlesie z częścią chodnika publicznego. Wewnętrzny monitoring obejmuje klatkę schodową urzędu.

3. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Przeciszów przy ulicy Podlesie 1, 32-641 Przeciszów reprezentowany przez Wójta Gminy Przeciszów.

4. Z Administratorem danych można się skontaktować:
a)listownie: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów;
b)przez e-mail: gmina@przeciszow.pl
c)telefonicznie: +48 (33) 841 32 94

5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem iod@przeciszow.pl

6. Urząd Gminy Przeciszów dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

na wniosek osób trzecich;

na wniosek organów prowadzących postępowania;

na wniosek Wójta Gminy Przeciszów.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  oraz art. 111 i art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie z art. 9 a Ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 3 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

10. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

11. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

 13.. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia