ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

 

Wymagane dokumenty:

1. Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na osiedlenie się na terytorium RP.

 

2. Paszport

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego

Opłaty:

-

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Podstawa prawna:

1. Art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960, z późn. zm.). 2. §16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały pod wskazanym adresem

Tryb odwoławczy:

  -

Uwagi:

1. Zezwolenie na osiedlenie się oraz kartę stałego pobytu wydaje Wojewoda Małopolski. Wniosek składa się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji,ul. Św. Sebastiana 9-11, tel. 422-09-13, fax 48 (0 12) 422 30 19 2. Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej

Ogłoszenia