WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD DWA MIESIĄCE

 

Wymagane dokumenty:

               

Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (jeżeli wnioskodawca podlega obowiązkowi wojskowemu).

 

Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość

Formularze do pobrania:

1.Zgłoszenie:

 

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Opłaty:

-

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego.

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

4. Wymeldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ogłoszenia