Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Urząd Stanu Cywilnego Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA  W  FORMIE  WYZNANIOWEJ  ZE SKUTKAMI  CYWILNO-PRAWNYMI

 

 

Wymagane dokumenty:

I.Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa

1.Dowody osobiste.

2.Odpisy skrócone aktów urodzeń wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akt nie został sporządzony w USC w Przeciszowie.

Ponadto od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

3.Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/dla osób rozwiedzionych/.

4.Odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka/dla wdów i wdowców/.

Od cudzoziemców:

1. Dowód tożsamości/paszport/.

2.Dokument stwierdzający możnośc zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

3. Odpis skrócony aktu urodzenia.

4. Udokumentowanie legalnego pobytu w Polsce.

II.Rejestracja zawartego związku małżeńskiego.

1.Zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, dostarczone przez uprawnionego duchownego.

Formularze do pobrania:

 

Opłaty:

Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38 (033)8413 380

Termin załatwienia sprawy:

Ad.I – do 3 dni.

 

Ad.II – do 7 dni od daty zawarcia małżeństwa wyznaniowego.

Forma załatwienia sprawy:

Ad.I – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa.

 

Ad.II – akt małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmawia:

 

-wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa,

 

-sporządzenia aktu małżeństwa,

 

powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przczynach odmowy.Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Uwagi:

Dokumenty /akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne/ wystawione w języku obcym powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym  przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Ogłoszenia