Strona główna Ochrona Danych osobowych Administrator i Inspektor Ochrony Danych

ADMINISTRATOR DANYCH – AD

 

Administratorem danych przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:

 

Gminna Przeciszów reprezentowana przez Wójta Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów;

Kontakt do administratora:

a) tel. +48 (33) 841 32 94;

b) mail: gmina@przeciszow.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

 

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Pani Marta Krajewska

Inspektor Ochrony Danych

Urzędu Gminy Przeciszów

 

Kontakt do IOD poprzez:

  1. e-mail: iod@przeciszow.pl

  2. listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny:

    Urzędu Gminy Przeciszów przy ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów.

     

Kontaktując się z Administratorem, czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przeciszów reprezentowana przez Wójta Gminy Przeciszów. Kontakt do administratora:

a) listowny: Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów;

a) tel. +48 (33) 841 32 94;

b) mail: gmina@przeciszow.pl

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@przeciszow.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych)

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np.w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8.Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W niektórych przypadkach prawa te mogą być ograniczone.

  • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: gmina@przeciszow.pl lub iod@przeciszow.pl lub kontakt osobisty w siedzibie administratora.

10. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

 

 

 

Ogłoszenia