Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:

1. wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,

2. akt notarialny,

3. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

4. zaświadczenia o pomocy de minimis jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Zwalnia się od podatku rolnego

1)     grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

2)     grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.


Do pobrania:

 

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia